Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:30

30Bǒbhɔ bati anwi báfa Yerúsalɛm barɔk Antiɔk. BɔPɔ̌l bábhɨ́ŋɨ nkwɔ́ Yesu báchɛ́m nɛbhʉɛt amɔt bachyɛ bhɔ ɛkáti ɛnɛ bapɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index