Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:32

32Júda nɛ Sáilas babhak barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ. Bágháti bǒnkwɔ Yesu bɛyǎ mɛnyɨŋ ndu bɛ́fyɛ́ bhɔ́ ntɨ nɛ bɛ́kwák bɔ mántaŋ ndu nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnap nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index