Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:33

33Báchɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ arɛ́ nɛ bhɔ́ ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok, bǒnkwɔ́ Yesu bátɨ́k bhɔ́, nɛ maŋák bɛ mámpɛ́tnsɛm Yerúsalɛm ntá bo abhɛn bátó bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index