Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:36

Ákɔ́rɛ́ ákwɛ́n nɛ́ntɨ́ Pɔ̌l nɛ Banábas

36Ɛwak ɛ́mɔt, Pɔ̌l arɛm ntá Banábas bɛ, “Sɛ́mpɛtnsɛm ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk ɛnɛ sɛ́ghátí ɛyɔŋ Acha arɛ sɛ́ngɔ́ ndǔ bǒnkwɔ́ báchí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index