Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:38

38Kɛ Pɔ̌l kɛka bɛ́ ɛ́chi sayri bɛ́sɔt yi mbɔnyunɛ arɔ́ nyaka bhɔ ɛtɔk Pamfília ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́rɛ naŋa bɛtɨk ɛbhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index