Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:4

4Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Yerúsalɛm, bǒnkwɔ, nɛ bǒnto Yesu nɛ bǒbatí ɛtɔk básɔt Pɔ̌l nɛ Banábas nɛ bo bachak nɛ maŋák. Pɔ̌l nɛ Banábas bágháti yɛ bhɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛ́n Mandɛm ákwáká bɔ mankʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index