Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:40

40Kɛ Pɔ̌l ayap chi Sáilas. Bǒnkwɔ́ Yesu mánɨkmʉɛt bɛ bɛrɨ̌ndu Acha mɛ́mbak nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index