Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:5

5Kɛ mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn bachi bǒnkwɔ Fárisi bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, báfáte babho bɛ́rɛm bɛ, “Bábhɔŋ bɛsyɛp bɔ, mángati bhɔ bɛ mámbʉrɛ bɛbhé Moses.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index