Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:7

7Bátát nɔkɔ arɛ́ ndu bárɛ̀m ndaka wu, Píta afate aghati bhɔ bɛ, “Bɔ̌ma, bǎrɨŋɨ bɛ Mandɛm anáŋ ayap mɛ nɛ́ntɨ ɛnɛka tɛ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm bɛ́ ngati Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl bɛ́ bɔ́ nkwɔ́ mangok, mánoko.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index