Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:8

8Nɛ Mandɛm mmu arɨŋɨ batɨ bo mankɛm, atɔŋ kpóŋóróŋ bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl bákway mɛ́nóko nkwɔ. Akʉ nɔ́ ndu áchyɛ́ bhɔ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu yi achyɛ nyaka bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index