Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:9

9Afoŋori bɛbʉ́ bhap ndu básɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu nɛ akɛ tɔ́ŋ bɛ́ bɛsɛ bo Israɛl sɛ́chí kɛkúrí nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index