Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:1

Tímɔti arɔk nɛ Pɔ̌l nɛ Sáilas

1Pɔ̌l nɛ Sáilas barɔk baghaka Dɛ́be nɛ bafu nɔkɔ arɛ barɔk Lístra. Nkoŋo Yesu amɔt abhak arɛ́ anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Tímɔti. Máyi abhak mmu Israɛl anɛ ánókó Yesu, kɛ aywi chí abhak mmǔ Grik.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index