Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:10

10Pɔ̌l ághɔ́ nɔ́kɔ́ kɛnɔ́ ɛkɔ, sɛ́ká bɛ́ Mandɛm abhɨ́ŋɨ́ bhɛsɛ́ sɛ́ndɔ́k sɛ́ngátí Mbok Ndɨ́ndɨ́ ntá bǒ atú Masidónia. Tɛ́mté wu, Mmɛ Lukas nchɛm nɛ bhɔ sɛ́tóŋti mmʉɛt bɛ́rɔ́ŋ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index