Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:13

13Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl, sɛ́fú amɛm ɛtɔk sɛ́rɔk angɔkɔnyɛ́n ndǔ nɛbhʉɛt anɛ sɛ́káysí bɛ́ bo báchɛ̀m arɛ mɛ́nɨkmʉɛt. Sɛ́chɔ́kɔ amɨk sɛ́ndɛm nɔkɔ kɛpɨ nɛ baghɔrɛ́ abhɛn báchɛ́mtí arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index