Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:14

14Ngɔrɛ́ amɔt anɛ aká nnyɛ́n bɛ Lídia afʉ́ ɛtɔk ɛgho ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ Tiatíra. Abhak nkɔsíɛ́ ndǔ ndɛn ɛnɛ́ ɛ́chí mmʉɛt chu nɛ ɛ́yá nkáp. Ǎchyɛ nyaka Mandɛm kɛnókó. Mandɛm akʉ yi anɛnɛ ntɨ ɛni aghók sayri nɛ anoko ɛnyɨŋ ɛnɛ Pɔ̌l árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index