Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:15

15Bájwiti yi nɛ *ɛfo ɛyi. Anɨk bhɛsɛ mmʉɛt arɛm bɛ, “Mbák bǎsɔt mɛ mbɔ mmǔ anɛ ánókó Yesu tɛtɛp, twɔ́ ká chɔkɔ́ ɛkɛt ɛyá.” Anyiɛrɛ bhɛsɛ́ ɛnyu ɛyɔ kpát sɛrɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index