Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:16

Báfyɛ́ Pɔ̌l nɛ Sáilas kɛnɔŋ ɛtɔk Fílipi

16Ɛwak ɛ́mɔ́t, ɛnɛ́ sɛ́rɔ̀ŋ ndǔ nɛbhʉɛt nɛnɨkɨ́mʉɛt, sɛ́tɛ́mɛri mɔ́ngɔsɔ́ŋ anɛ áchi nsɛm. Ɛfóŋó ɛbʉ́ɛbʉ ɛbhak nɛ yi ɛ́kʉ́ are rɛ́m mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔŋɔ bɛfakari. Ɛyɔ ɛ́chyɛ̀ nyaka bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ yí bɛyǎ nkáp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index