Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:17

17Ághɔ́ nɔ́kɔ́ bhɛsɛ nɛ Pɔ̌l, abho bɛkoŋo bhɛsɛ ambɨkɨ nɔkɔ bɛ, “Bǒbhɛn chí bǒ bɛtok Mandɛm mfay! Bághàti bhe ɛnyu Mandɛm ápɛmɛ bho.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index