Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:18

18Arɔk ambɨ bɛkʉ nɔ ndǔ bɛyǎ manywɔp kpát ntɨ nɛ́bé Pɔ̌l, ayibhiri mmʉɛt asáy ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛnɛ́ ɛ́chí ngosɔ́ŋ wu amʉɛt bɛ, “Ndǔ nnyɛ́n Yesu Kristo nchí ghati wɔ bɛ ɔ́mfú yí amʉɛt.” Tɛ́mté wu ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛ́rɔ́ ngɔsɔ́ŋ wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index