Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:19

19Ndu ɛ́fákárí nɔ, bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ yi bághɔ́ bɛ mbǐ wap bɛbhɔŋ nkáp áchɔŋti. Bákɛ́m Pɔ̌l nɛ Sáilas, báya gbaka gbaka gbaka bárɔk nɛfísiɛ, bɛsí bǒbatí ɛtɔk, amɛm ɛkɛrɛ́ manyé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index