Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:20

20Bágháká nɔ́kɔ́ arɛ́ bárɛm bɛ, “Bǒbhɛn chí bo Israɛl nɛ báchyɛ̀ ɛsɔŋɔri amɛm ɛtɔk ɛyɛsɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index