Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:21

21Bátɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛpɨŋɨ́tɔk ɛbhɛ́n ɛbhé ɛyɛsɛ́ ɛ́bhɨ́kɨ́ ka bɛ sɛ́nkóŋó. Sɛ́chí bo Rom nɛ sɛ́pú kwáy bɛ́kóŋo bɛpɨŋɨ́tɔk ɛbhap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index