Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:22

22Bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ bachɛm nɛ bǒ ngɔsɔ́ŋ wu bɛbhat bɔPɔ̌l barak amʉɛt. Bataŋá manyé báchyɛ́ ɛyɔŋ, báyók bɔ́ ndɛn amʉɛt nɛ bádɛ́n bɔ́ nɛ bɛkpa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index