Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:23

23Bádɛ́n nɔ́kɔ́ bhɔ́ sayri, bágʉɛ́p bhɔ́ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bágháti mmu anɛ ábhàbhɛri ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ bɛ́ ánsɔ́t mpok bɛ́ bákɛ́ bʉɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index