Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:24

24Mbabhɛri wu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ, asɔt bhɔ́, arɔk afyɛ́ ndu mɔ́kɛt anɛ achi tɛ amɛm. Báfyɛ́ bhɔ́ bɛko bɛkak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index