Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:25

25Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ mbɔ nɛ́ntɨ́bhɛti, Pɔ̌l nɛ Sáilas babho mɛnɨkmʉɛt mánkway nɔkɔ bakwáy ndu bɛbɨti Mandɛm, batɨ̌ bǒkɛnɔŋ bachak mángoko nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index