Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:26

26Bápɛ́rɛ ghɔ́ nɛnyɨkɨsí mmɨk nɛ́kwɛ́n, kpát mmɨk anɛ báté ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ arɛ́ anyɨkɨsi. Babhǐnywɔp ánɛ́nɛ ndǔ mmʉɛt yap tɛ́mté, ngɛm ɛnɛ́ báfé bǒkɛnɔŋ nɛ yɔ ɛ́káŋári ɛnkɛm, ɛ́kwɛ́nti amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index