Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:27

27Mbabhɛri ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ afate. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ babhǐnywɔp fúfú, akaysi bɛ́ bǒkɛnɔŋ mankɛm bábʉɛ. Agwɔp akparɛnja ywi ndu bɛway mmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index