Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:28

28Kɛ Pɔ̌l abɨk arɛm bɛ, “Ɔ́kɛ́ way mmʉɛt. Bɛsɛ́ mankɛm sɛ́chí fá!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index