Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:29

29Mbabhɛri wu arɛm bɛ́ mántwɔ́ yí nɛ ɛrɔ́ŋɔ́. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ yɔ́, arɔk ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ntiɛ́t ntiɛt akwɛ́n ndǔ bɛkak Pɔ̌l nɛ Sáilas angwɛrɛ nɔkɔ nɛ bɛcháy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index