Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:3

3Ɛ́kʉ́ Pɔ̌l are yaŋ bɛsɔt Tímɔti bɛ andɔk nɛ bhɔ. Akʉ yɛ básyɛ́p yi mbɔnyunɛ bo Israɛl bachi nyaka ndǔ bɛtɔk ɛbhɔ nɛ bárɨ́ŋɨ bɛ chi Tímɔti achi chi mmǔ Grik.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index