Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:30

30Asɔt yɛ bɔ́ nɛfí abhɛ́p bɔ́ bɛ́, “Bɔtá, chɔŋ nkʉ yi kɛ Mandɛm ampɛmɛ mɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index