Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:31

31Bákɛ́mɛ yí bɛ, “Nokó Yesu Acha nɛ chɔŋ Mandɛm ampɛmɛ wɔ nɛ ɛfo ɛyɛ ɛnkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index