Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:32

32Bɔ Pɔ̌l bágháti yɛ yí nɛ ɛfo ɛyi Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index