Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:33

33Nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɔ, asɔt bhɔ́ tɛ́mté aso bɛfʉɛt ɛbhap. Pɔ̌l nɛ Sáilas bájwiti yi nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index