Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:34

34Asɔt yɛ bɔ́ ɛkɛt ɛyi achyɛ bhɔ́ nɛnyíɛ́. Yi nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm bájwi nɛ maŋák bɛ mánóko Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index