Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:35

35Nɛ́yí nɔ́kɔ́ bǒ batí ɛtɔk bátó bǒ mbɨ̌ŋ nkú ntá mbabhɛri ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ nɛ ɛyɔŋ bɛ, “Dɔ̌ bǒbhɔ mándɔk!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index