Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:36

36Mbabhɛri ághókó nɔ́kɔ́ nɔ arɔk aghati bɔPɔ̌l bɛ, “Bǒbatí báto ɛyɔŋ bɛ ndɔ be mǎndɔ́k. Bǎkwáy yɛ bɛrɔŋ. Mǎnkɔ sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index