Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:37

37Kɛ Pɔ̌l arɛm ntá bo mbɨ̌ŋ nkú bɛ, “Báway bhɛsɛ nɛ mantɛm bɛsí bho, mámɛsɛ bhɛsɛ́ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ɛnɛ́ bábhɨkɨ taŋ bhɛsɛ yɛ̌ndu sɛchi bǒ Rom. Nɛ́nɛ, báyàŋ sɛ́mfú sɛ́ndɔ́k bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́? Wáwák! Bɔ́ babhɔŋ bǒbatí bábhɔŋ bɛ́twɔ ndu mmʉɛt ɛyap mámfɛrɛ bhɛsɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index