Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:38

38Bǒ mbɨ̌ŋ nkú bápɛtnsɛm baghati bǒbatí ɛnyɨŋ ɛnɛ Pɔ̌l arɛmɛ nɛ bághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Pɔ̌l nɛ Sáilas báchí bǒ Rom, bɛcháy bɛkɛm bɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index