Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:39

39Babhɔ̌ŋ bǒbatí bárɔ́k yɛ mánɨkmʉɛt ntá Pɔ̌l nɛ Sáilas bɛ mǎmfóŋórí bhɔ́. Báfɛ́rɛ yɛ bɔPɔ̌l ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, mánɨ́kmʉɛt ntá yap bɛ mándɔ́ ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index