Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:4

4Arɔk yɛ nɛ Pɔ̌l nɛ Sáilas. Ndu bárɔ̀ŋ, mángati nɔkɔ bo ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk ɛnɛ bachwɔbhɛ arɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒnto nɛ bǒbati ɛtɔk abhɛn bachi Yerúsalɛm bárɛ́mɛ́, nɛ mánsɛmti nɔkɔ bhɔ́ bɛ mámbʉrɛ bɛbhé ɛbhɔ sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index