Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:40

40Pɔ̌l nɛ Sáilas báfú yɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bárɔk ɛkɛt Lídia. Bátɛ́mɛri bǒnkwɔ Yesu arɛ báchíɛ bhɔ maníɛ́ nɛ báfyɛ́ bɔ́ ntɨ. Báfá yɛ ɛtɔk ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index