Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:5

5Ɛyɔ ɛkʉ bakwɔ Yesu bárɔk ambɨ bɛ́sɨkɨ ntɨ nɛ Yesu, nɛ mpǎy yap anjá andɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index