Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:6

Pɔ̌l aghɔ́ kɛnɔ́ amɨk anti fúú bɛ bábhɨ̀ŋɨ yi ndǔ ɛtɔk Masidónia

6Pɔ̌l nɛ Sáilas nɛ Tímɔti baghat bafʉɛt atú Frijia nɛ atú Galéshia mbɔnyunɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhɨ́kɨ́ ka bɛ mángati bo Ɛyɔŋ Mandɛm atú Esia.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index