Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:7

7Bágháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ ndiɛrɛ ɛbhɨ Mísia nɛ Bitínia, báré yaŋ bɛrɔŋ atú Bitíni, kɛ Ɛfóŋó Yesu kɛka bɔ́ mándɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index