Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:8

8Ɛ́kʉ́ baghat bafʉɛt atú Misia, bárɔ́k Troas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index