Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 16:9

9Arɛ́, Pɔ̌l aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antifú nɛ bɛti ndǔ mmu Masidónia áté ánɨ̀kmʉɛt andɛm nɔkɔ ntá yi bɛ, “Twɔ́ fá Masidónia kwak bhɛsɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index