Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:1

Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári Tɛsalónika

1BɔPɔ̌l bárɔk báfʉɛ́t bɛtɔk Amfípolis nɛ Apolónia báchwɔp ɛtɔk Tɛsalónika, nɛbhʉɛt anɛ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl ɛchi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index