Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 17:11

11Bo Israɛl abhɛn Bɛ́roa bábhɔ́ŋ ntɨ bɛghok mbok Yesu anɛ́ Pɔ̌l nɛ Sáilas bághàti bhɔ ɛ́cha abhɛn Tɛsalónika, mbɔnyunɛ básìɛpti nyaka Ɛyɔŋ Mandɛm nɛ bɛyǎ ɛkwak. Báre chak Ɛkáti Mandɛm bɛghɔ mbák mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l átɔ̀ŋ bɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index